Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy dokument to zbiór zasad i norm, regulujących procesy związane z dokonywanymi na stronie sklepu AliBiuro.pl transakcjami oraz informacje określające zasady komunikacji sklepu z klientem.

REGULAMIN SERWISU i SKLEPU ALIBIURO.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania serwisu i sklepu internetowego pod nazwą ALIBIURO.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://alibiuro.pl oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:

Klient – oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem URL https://alibiuro.pl/regulamin

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lobos” sp. z o.o., ul. M. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, numer NIP 676-007-74-60, numer REGON 008017460, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa Śródmieście w Krakowie , Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000189293 kapitał zakładowy: 148 610 zł. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48 12 410 57 15 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres [email protected];

Sklep – Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://alibiuro.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca.

 • Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.
 • Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.
 • Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu. 

Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oferta

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem produktów, które są wyraźnie oznaczone jako wybrakowane, z racji wad fizycznych lub krótkich terminów ważności i sprzedawane w cenie promocyjnej. Sklep oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w placówce stacjonarnej. Towary oferowane w Sklepie to artykuły i urządzenia służące do wyposażenia biura.

 • Ceny towarów są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 • Promocje na oferowane w Serwisie towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • Dzięki wykorzystaniu mechanizmów SSL PRO Wildcard o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, każda transakcja jest w pełni zabezpieczona, a dane szyfrowane i bezpiecznie przechowywane.

Korzystamy z polskiego systemu obsługi płatności online – Dotpay, który spełnia wiele rygorystycznych procedur związanych z bezpieczeństwem danych (m.in. Certyfikat PCI DSS Level 1 oraz Certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV). W razie wszelkich pytań możesz się skontaktować z infolinią Dotpay +48 12 688 26 00, gdzie uzyskasz natychmiastową informację dotycząca statusu Twojej płatności.

Działamy według najwyższych standardów obsługi klienta, dając Ci m.in. możliwość 14-dniowego zwrotu towarów, prawo do skorzystania z gwarancji lub rękojmi oraz oddania towaru do serwisu. Kupując u nas, możesz się skupić na wyborze najlepszych produktów do domu lub swojej firmy, bo masz pewność, że dbamy o poufność danych oraz o bezpieczeństwo transakcji.

Sklep umożliwia skorzystanie z usług:

Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.

Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może zażądać usunięcia konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania Administratorowi, który usuwa konto w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).

Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią.

Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 • komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 • łącze internetowe,
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,
 • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • Aktywne konto e-mail.

Składanie Zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę za pomocą Sklepu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. 

Aby złożyć zamówienie Klient:

 • Zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • Zatwierdza znajdujące się w koszyku towar lub towary oraz cenę ich dostawy;
 • Rejestruje Konto, loguje się do swojego Konta lub podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
 • Wybiera sposób płatności;
 • Potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 • Dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

Dostępne w Sklepie metody płatności to płatność  za pomocą przelewu na konto Sprzedawcy, karty płatniczej lub za pomocą systemu iMoje. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje

W razie niedokonania płatności w terminie 14 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.

Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.

W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki.

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub transportu własnego Sprzedawcy.
 • Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.  
 • Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia. Kupujący ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

Prawo odstąpienia od umowy i wyłącznie prawa

Klientowi będącemu Konsumentem  lub przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Klient może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: [email protected] lub adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lobos” sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17; 31-870 Kraków. Klient może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Klient powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać towar do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Klienta. Klient  ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Klienta z dodatkowymi kosztami.

 • Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach:

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom lub przedsiębiorcom dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.

Klient w ciągu roku od wykrycia niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy [email protected] lub adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lobos” sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17; 31-870 Kraków. Klient może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Klient powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów.

W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Klienta.

W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców

Postanowienia niniejszego ustępu stosują się jedynie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej zdolnymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań składających zamówienie w Sklepie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania ekwiwalentu towaru będącego przedmiotem świadczenia lub odstąpienia od umowy lub jej części, w wypadku gdy ilość zamówionych przez Klienta towarów nie jest zgodna z rzeczywistym stanem magazynowym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub minęło 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w sposób właściwy dla rzeczy w obecności kuriera lub dostawcy i sporządzenia protokołu z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli charakter rzeczy uniemożliwia sprawdzenie jej w obecności kuriera, Klient powinien sprawdzić towar niezwłocznie. Niesprawdzenie towaru powoduje utratę uprawnień wynikających z rękojmi.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedawcę w sposób opisany w par. VIII. Nie znajduje zastosowania postanowienie par. VIII ust. 5.

W przypadku zaistnienia sporu Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub innej instytucji zajmującej się polubownym rozwiązywanie sporów właściwej dla siedziby Sprzedawcy.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Sklepie.

Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.